การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ค้นหา

มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษทั่วประเทศ ตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการกระจายรายได้ มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม"

ผลงานที่โดดเด่น

เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ ของ อพท.

ฉบับที่ 28issue 28/2021

เที่ยวนี้มีความหมายที่ "คุ้งบางกะเจ้า"

งานของเรา

คลิปวิดีโอ

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท.

เส้นทางท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เส้นทางท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

"ท่องเที่ยวโดยชุมชน" วิถีสู่ความยั่งยืน I EEC FOCUS

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร