องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผลงานที่โดดเด่น

ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ "ยูเนสโก" 1629425340
อพท. เร่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 1629425280
เกณฑ์ GSTC สำหรับท่องเที่ยว Version 2.0 1629425160
"81 ชุมชน" ท่องเที่ยว วิถี NEW NORMAL 1628503860